REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU ELITE GYM&FITNESS

PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulaminu, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu cywilnego oraz określa zasady korzystania z usług Klubu Elite Gym&Fitness, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, prawa i obowiązki osób fizycznych korzystających z usług Klubu oraz prowadzonych przez nią obiektów sportowych, a także prawa i obowiązki Spółki prowadzącej Klub.

  Definicje
  a. Klub – rekreacyjno-sportowy Klub Elite Gym&Fitness – spółka JS Fitness spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60 – 537) przy ul. Kościelnej 33a/108, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000712364, posługującą się numerem NIP: 7811962251 oraz REGON: 369176753,
  b. Członek Klubu – fizyczna osoba, która zawarła z Klubem- spółką JS Fitness spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp.k. Umowę,
  c. Klient – osoba fizyczna posiadająca status Członka Klubu lub niebędącą Członkiem Klubu, która
  korzysta z usług świadczonych przez Klub,
  d. Strona Internetowa – www.elitegym.pl,
  e. Pracownicy Klubu – obsługa Klubu, w tym obsługa recepcji, pracownicy biura Klubu, manager,
  trenerzy,
  f. Regulamin – niniejszy zbiór postanowień, które określają wewnętrzne zasady funkcjonowania Klubu, prawa i obowiązki Klientów, w szczególności Członków Klubu,
  g. Umowa – umowa, która została zawarta pomiędzy Klubem, a Członkiem Klubu, która uprawnia
  Klienta, będącego stroną Umowy do korzystania z usług świadczonych w Klubie tylko i wyłącznie na
  warunkach określonych Regulaminem w ramach wykupionego Karnetu,
  h. Karnet – nabywane odpłatnie uprawnienie Członka Klubu do korzystania z usług świadczonych przez Klub w ramach wybranego rodzaju abonamentu zgodnie z obowiązującym Regulaminem w Klubie,
  i. Usługi Dodatkowe – wszelkie usługi Klubu inne niż świadczone w ramach Karnetu, realizowane pod warunkiem nabycia Karnetu, np. Trener personalny, dietetyk, itd., zgodnie z aktualną ofertą Klubu,
  j. Cennik – cennik Klubu określający cenę, zakres, czas trwania albo liczbę usług Klubu,
  k. Wejście Jednorazowe – odpłatnie nabywane uprawnienie Klienta niebędącego Członkiem Klubu
  jednorazowego wejścia do Klubu oraz skorzystania z świadczonych w Klubie usług na warunkach
  obowiązującego Regulaminu,
  l. Konto – zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnej osobie w ramach serwisu internetowego zamieszczonego na Stronie Internetowej umożliwiający nabycie usług Klub drogą elektroniczną,
  m. Opłata Wpisowa – bezzwrotna, jednorazowa opłata, naliczona w związku z zawarciem Umowy,
  n. Opłata za Karnet – opłata w wysokości określonej w Cenniku, wnoszona przez Członka Klubu przy zawieraniu Umowy, na czas określony, z góry za cały okres ważności Karnetu.

 2. Klub Elite Gym&Fitness mieście się pod adresem: ul. Piaskowej 3d/1 w Poznaniu (61-753).
 3. Klub reprezentowany jest przez Zarząd spółki pod firmą JS Fitness spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością.

 

II. Zakres świadczonych usług

 1. Klub oferuje usługi rekreacyjno-sportowe, a mianowicie możliwość skorzystania z siłowni, a także z
  usług dodatkowych, np. trenera personalnego, dietetyka itd.. Szczegółowe informacje na temat
  świadczonych usług są zamieszczone na Stronie Internetowej oraz w aktualnym Cenniku.
 2. Klient uprawniony jest do osobistego, rekreacyjnego i niezarobkowego korzystania z usług Klubu, do których nabył uprawnienie.
 3. Członek Klubu nabywa uprawnienie do korzystania z usług Klubu po zawarciu Umowy, na podstawie i w zakresie wynikającym z opłaconego Karnetu lub opłaconych Usług Dodatkowych.
 4. Klient niebędący Członkiem Klubu nabywa uprawnienie do korzystania z usług Klubu na podstawie:
  a. Wejścia Jednorazowego po uiszczeniu przez Klienta, z góry, jednorazowej opiaty przewidzianej w Cenniku,
  b. na podstawie akceptowanej przez Klub karty sportowej, vouchera lub w ramach organizowanych akcji promocyjnych.
  – w zakresie określonym w Cenniku lub umowie z wystawcą karty sportowej, Vouchera lub na warunkach akcji promocyjnej.
 5. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Klientem Klubu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie i przedstawioną w Klubie przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu.
 6. Klub oferuje następujące rodzaje Usług:
  a. Wejście jednorazowe na siłownię – uprawniający do wejścia na siłownię w celu skorzystania z maszyn oraz urządzeń sportowych, znajdujących się na terenie Klubu,
  b. Karnet Open – uprawniający do wejścia na siłownię w celu skorzystania z maszyn oraz urządzeń
  sportowych, znajdujących się na terenie Klubu, przez czas ważności Karnetu,
  c. Usługi dodatkowe – wszelkie usługi Klubu inne niż świadczone w ramach Karnetu, realizowane pod warunkiem nabycia Karnetu (np. Trener personalny, dietetyk), których ważność upływa w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia. W przypadku Usług Dodatkowych nabywanych w pakietach, ważność pakietu Usług Dodatkowych wygasa w terminie trzech miesięcy, niezależnie od tego czy Usługi Dodatkowe zostały wykorzystane.
 7. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług świadczonych w Klubie, Klient
  zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

 

III. Nabycie członkostwa i zawarcie umowy

 1. Członkiem Klubu może zostać wyłącznie osoba, która:
  a. spełnia warunki bycia klientem klubu,
  b. zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu,
  c. zawarła Umowę,
  d. uiściła należną Opłatę Wpisową oraz Opłatę za Karnet, zgodnie z Cennikiem.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony – czas ważności Karnetu Siłownia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych Regulaminem, co oznacza, że Regulamin stanowi integralną część Umowy określając prawa i obowiązki stron Umowy.
 3. Umowa zostaje zawarta:
  a. drogą elektroniczną w ramach Konta na Stronie Internetowej, pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu wybór usług Klubu oraz uiszczenie Opłaty Wpisowej oraz Opłaty za Karnet, w sposób określony w pkt IV Regulaminu,
  b. w formie pisemnej podczas osobistej wizyty w Klubiepod warunkiem akceptacji postanowień
  Regulaminu wybór usług Klubu oraz uiszczenie Opłaty Wpisowej oraz Opłaty za Karnet, w sposób
  określony w pkt IV Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną w ramach Konta na Stronie Internetowej, Członek
  Klubu może korzystać z Klubu po upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt V.5
  Regulaminu, chyba że złoży żądanie uzyskania dostępu do Klubu już od chwili nabycia członkostwa, a przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt V.5 Regulaminu.
 5. Uprawnienia wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem przeniesienia na osobę trzecią i nie są dziedziczne.
 6. Przy zawarciu Umowy, Klient obowiązany jest uiścić Opłatę Wpisową.
 7. Nabycie Karnetu Siłownia oraz Usług Dodatkowych może nastąpić:
  a. drogą elektroniczną poprzez w ramach Konta na Stronie Internetowej, pod warunkiem akceptacji
  postanowień Regulaminu wybór usług Klubu oraz uiszczenie z góry Opłaty Członkowskiej oraz Opłaty za Karnet, w sposób określony w pkt IV Regulaminu,
  b. w formie pisemnej podczas osobistej wizyty w Klubie, po akceptację postanowień Regulaminu pod
  warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu wybór usług Klubu oraz uiszczenie z góry Opłaty
  Członkowskiej oraz Opłaty za Karnet, w sposób określony w pkt IV Regulaminu.
 8. Zawarcie Umowy drogą elektroniczną wymaga utworzenia Konta Członka Klubu poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej, w zakresie dotyczącym danych wskazanych jako konieczne oraz wskazanie indywidualnego hasła dostępu, a następnie przekazania za pomocą Strony Internetowej prawidłowego wypełnionego formularza rejestracyjnego Klubowi. Na wskazane w formularzu rejestracji konto poczty elektronicznej, przesyłana jest wiadomość od Klubu, zawierająca instrukcję rejestracji.
 9. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Członka Klubu (login) jest jego konto poczty elektronicznej.
 10. Korzystanie z Konta Członka Klubu wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta poczty elektronicznej. Brak aktywnego konta poczty elektronicznej skutkować będzie niemożliwością
  korzystania z Konta Członka Klubu i korzystania z możliwości dokonywania opłat w drogą elektroniczną.
 11. Konto wygasa po upływie 12 miesięcy od ustaniu członkostwa w Klubie.
 12. Użytkownik Konta obowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim oraz niezwłocznie powiadomić Klub o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez jego zgody lub wiedzy, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Użytkownik Konta zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta.
 13. Utworzenie konta Członka Klubu na Stronie Internetowej oraz zawarcie Umowy wymaga podania przez
  zainteresowanego danych osobowych takich jak: Imię i Nazwiska, adres zamieszkania, datę urodzenia,
  numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz w zależności od wybranego przez Klienta sposobu
  płatności także danych finansowych niezbędnych dla danego sposobu płatności (tj. Polecenie Zapłaty,
  Cykliczne Obciążenie Karty Płatniczej), oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie ze wszystkich Usług.
 14. W Cenniku znajdują się dostępne rodzaje Karnetów Open, które różnią się od siebie m.in. okresem
  ważności Karnetu.
 15. Wstęp do Klubu możliwy jest wyłącznie na podstawie:
  a. okazania Karty Członkowskiej wydawanej Członkom Klubu, w siedzibie Klubu przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu,
  b. okazania karty wydanej przez inny podmiot i akceptowanej przez Klub,
  c. Wejścia Jednorazowego.
 16. Karta Członkowska ma charakter imienny i nie może być odstąpiona bądź zbyta innym osobom.
 17. Członek Klubu powinien niezwłocznie poinformować Klub o uszkodzeniu, zagubieniu bądź kradzieży Karty Członkowskiej. Wydanie nowej Karty Członkowskiej może nastąpić po uiszczeniu opłaty
  manipulacyjnej określonej w Cenniku.
 18. Klient zobowiązany jest umożliwić Klubowi weryfikację podanych danych osobowych wskazanych przy zawieraniu Umowy lub uprawnienia do korzystania z usług świadczonych w Klubie poprzez okazanie na prośbę Personelu Klubu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak możliwości weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności osoby posługującej się Kartą Członkowską lub niezgodność danych uprawnia Klub do odmowy świadczenia usług, w szczególności odmowy prawa wstępu lub nakazanie opuszczenia pomieszczeń Klubu.

 

IV. Płatności

 1. Celem skorzystania z usług Klubu Klient obowiązany jest do zapłaty opłat przewidzianych aktualnym
  cenniku usług Klub.
 2. Opłaty na rzecz Klubu płatne są z góry, wyłącznie w formie:
  a. bezgotówkowej za pomocą za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego,
  b. w formie gotówkowej, podczas osobistej wizyty w Klubie.
 3. Cennik usług Klubu zamieszczony jest na Stronie Internetowej.
 4. Klub zobowiązuje się do wydania paragonu bądź faktury Członkowi Klubu po zawarciu Umowy, a w
  przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną do przesłania jej wskazany adres e-mail w terminie 7 dni po dokonaniu płatności.
 5. Okres ważności Karnetu, za który wnoszona jest opłata, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło nabycie Karnetu. W przypadku nabycia Karnetu wraz z zawarciem Umowy drogą elektroniczną okres ważności Karnetu rozpoczyna się od dnia, oznaczonego jako pierwszy dzień ważności Karnetu.
 6. Okres ważności Karnetu, który wykupiony został w trakcie trwania okresu Karnetu uprzednio opłaconego, liczony jest od dnia następującego po ostatnim dniu uprzednio opłaconego Karnetu.
 7. Okres ważności Karnetu określony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada
  początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 8. Wszelkie modyfikacje zasad Regulaminu wynikające z treści Cennika, obowiązują wyłącznie w zakresie w Cenniku wskazanym, w szczególności w czasie w nim zakreślonym (promocje).
 9. Płatność za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego następuje na podstawie usług świadczonych przez:
  a. System płatności internetowych Przelewy 24 PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł,
  b. DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,
  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

 

V. Ustanie i zawieszenie członkostwa, odstąpienie od umowy.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje:
  a. z upływem czasu trwania Umowy (Karnetu),
  b. z chwilą rozwiązania Umowy,
  c. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  a. podania przez Członka Klubu przy zawieraniu Umowy nieprawdziwych danych osobowych, po
  uprzednim wezwaniu Członka Klubu do podania prawdziwych danych w terminie 3 dni,
  b. w przypadku nieuprawnionego umożliwienia przez Członka Klubu innej osobie lub osobom wejścia na teren Klubu,
  c. w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 3. Członek Klubu jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
  sytuacji, gdy Klub rażąco narusza warunki Umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Klubu do zaprzestania tych naruszeń, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania Klub nie zaprzestała naruszania postanowień Umowy.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu nabytego przez Członka Klubu Karnetu bądź przed wykorzystaniem Usług Dodatkowych oraz okresu ważności Usług Dodatkowych, Członek Klubu może domagać się zwrotu poniesionych opłat w części proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu trwania Karnetu lub zakresu Usług Dodatkowych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie dotyczącym Usług Dodatkowych, Klub zwraca Członkowi Klubu opłatę za ostatnio nabyty pakiet Usług Dodatkowych po potrąceniu wynagrodzenia za każdorazowe skorzystanie z Usług Dodatkowych, do dnia złożenia rozwiązania Umowy, przy czym każdorazowe skorzystanie z Usług Dodatkowych będzie rozliczane według ceny za jednorazową Usługę Dodatkową zgodnie z Cennikiem Usług. 
 5. Oświadczenie każdej ze stron o rozwiązaniu Umowy winno być zawarte na piśmie oraz wysłane na adres korespondencyjny przesyłką rejestrowaną pod rygorem nieważności.
 6. Członek Klubu, który zawarł Umowę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Klubu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy:
  a. jeżeli Członek Klubu nie przystąpił w ogóle do korzystania z usług Klubu, Klub zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,.
  b jeżeli Członek Klubu rozpoczął korzystanie z usług Klubu, na podstawie żądania, o którym mowa w pkt. III.4 Regulaminu, Klub zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności po potrąceniu
  wynagrodzenia za każdorazowe skorzystanie z usług Klubu, do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  przy czym każdorazowe skorzystanie z usług Klubu będzie rozliczane według ceny za Wejście Jednorazowe oraz ceny za jednorazową Usługę Dodatkową.

 

VI. Zasady członkostwa oraz korzystanie z klubu

 1. Klient ma obowiązek:
  a. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  b. dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do swojego stopnia sprawności fizycznej, a także stanu zdrowia, swoich możliwości i kondycji fizycznej. Personel Klubu nie ma obowiązku posiadania wykształcenia w zakresie medycyny. Klienci, którzy cierpią na choroby mające wpływ na wydolność fizyczną, choroby serca, ciśnienie, schorzenia cukrzycowe a także kobiety w ciąży, muszą
  skonsultować się z lekarzem przed tym jak skorzystać z usług Klubu. Każdy, w razie jakichkolwiek
  wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy też
  ewentualnego wpływu takich ćwiczeń na stan zdrowia przed przystąpieniem do ich wykonywania,
  powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. Klient Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń,
  zobowiązany jest poinformować personel Klubu o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania
  określonych ćwiczeń w tym w szczególności o zdiagnozowanych u niego chorobach, czy przebytych
  urazach,
  c. przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie maszyn i urządzeń sportowych należy zapoznać się z
  instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić
  się o pomoc pracownika Klubu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania z
  przyrządów treningowych lub innych urządzeń (także w zakresie dopuszczalnej zmiany ich ustawień
  czy funkcji), Klient zobowiązany jest upewnić się, że nie spowoduje ich nadmiernego obciążenia lub
  uszkodzenia, ani nie spowoduje zagrożenia dla własnego życia i zdrowia oraz innych osób. W
  przypadku, gdy Klient stwierdzi, że sprzęt sportowy jest uszkodzony, niezwłocznie musi powstrzymać
  się od korzystania ze sprzętu sportowego oraz natychmiast poinformować Personel Klubu,
  d. korzystania z zamiennego odpowiedniego stroju sportowego oraz zamiennego obuwia sportowego,
  e. używania antypoślizgowych klapek podczas korzystania z natrysków,
  f. używania ręczników wchałaniających wilgoć w trakcie ćwiczeń oraz płynu dezynfekującego po
  zakończonym ćwiczeniu na sprzęcie,
  g. uporządkowania stanowiska oraz wszystkich elementów sprzętu, a w szczególności odłożyć na swoje
  miejsce hantle, sztangi oraz obciążenia,
  h. zgłoszenia Personelowi Klubu zauważonych wad/ usterek lub nieprawidłowości w działaniu sprzętu,
  i. korzystania z przyrządów treningowych, urządzeń i innego wyposażenia Klubu zgodnie z ich
  przeznaczeniem oraz w taki sposób, aby zapewnić ich utrzymanie w czystości
  j. korzystania z Klubu w sposób zgodny zasadami współżycia społecznego, bez naruszania prawa innych
  Klientów do niezakłóconego korzystania z Klubu w tym samym czasie, w ty powstrzymywania się od
  wulgarnego słownictwa i zachowania się,
  k. korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
  l. podania na potrzeby zawierania Umowy prawdziwych danych osobowych,
  m. przechowywania swoich rzeczy osobistych w przeznaczonych do tego szafkach, zamykania szafek na czas treningu i ich każdorazowego opróżniania po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym
  momencie. Klient obowiązany jest zabezpieczyć klucz do szafki w sposób wyłączający jego użycie
  przez osoby trzecie. Zaleca się, aby podczas treningu, duże ilości pieniędzy lub bardzo wartościowe
  przedmioty pozostawiać poza terenem Klubem. Szafka nieopróżniona z rzeczy pozostawionych przez
  Klienta do godziny zamknięcia Klubu w danym dniu, w którym została zajęta, będzie otwarta i
  opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami
  ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane) będzie przechowywana
  przez okres 14 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Klient nie zgłosi się w Recepcji Klubu po odbiór
  pozostawionych w szafce rzeczy, zostaną one uznane za porzucone w celu wyzbycia się ich własności,
  zgodnie z art.180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z
  póżn. zm.), a następnie wyrzucone lub zutylizowane.
 2. W klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a. korzystania z przyrządów treningowych przez osoby znajdujące się w stanie infekcji, a także choroby
  zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać na innych
  Klientów i Personel Klubu,
  b. wprowadzania i umożliwiania wejścia na teren Klubu osobom niebędącym Członkami Klubu albo
  uprawnionym na innej podstawie,
  c. wnoszenia, spożywania i pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji
  odurzających,
  d. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  e. wnoszenia i spożywania pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w szczególności w
  strefie wykonywania ćwiczeń przez Klubowiczów,
  f. wnoszenia szklanych przedmiotów oraz gorących napojów do strefy ćwiczeń Klubu,
  g. wprowadzania i przechowywania zwierząt na terenie Klubu,
  h. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz
  broni, które mogą prowadzić do uszkodzenia ciała oraz stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia
  własnego oraz innych osób, czy też narażać na zniszczenie lub uszkodzenie mienie Klubu
  i. fotografowania i filmowania wewnątrz Klubu bez uprzedniej pisemnej zgody Klubu,
  j. handlu towarami, akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu, bez
  uprzedniej zgody Klubu,
  k. prowadzenia działalności gospodarczej lub innej formy działalności zarobkowej bez zgody Klubu, w
  szczególności prowadzenia treningów personalnych,
  l. korzystania z przyrządów treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz
  innych Klientów Klubu (prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są
  świadczone odpłatnie czy nieodpłatnie,
  m. przebywania na terenie Klubu poza godzinami otwarcia,
  n. utrudniania i uniemożliwiania korzystania z Klubu innym Klientom, a także zachowanie uwłaczające
  godności innych Klientów, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne.
 3. Za wyrządzone przez Klienta szkody w mieniu oraz szkody na osobie odpowiedzialność ponosi Klient, a w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletni), również ich przedstawiciele ustawowi.
 4. Klub uprawniony jest do odmowy prawa wstępu na teren Klubu albo wyproszenia z terenu Klubu osób naruszających Regulamin, a w szczególności:
  a. osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem substancji odurzających,
  b. osób agresywnych, wulgarnych, naruszających prawa innych Klientów,
  c. osób dopuszczających się aktów wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Lokal Klubu może zostać zamknięty na czas, który będzie konieczny do przeprowadzenia remontu lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii dla prawidłowego funkcjonowania Klubu.
 6. W przypadku, gdy korzystanie z Klubu jest niemożliwe przyczyn określonych w ust. 5, okres
  rozliczeniowy danego Karnetu ulega wydłużeniu o czas równy temu, w trakcie którego Członek Klubu nie mógł korzystać z Klubu. Klient niebędący Członkiem Klubu uzyskuje prawo do skorzystania z usług Klubu, w zakresie odpowiadającym nabytym i niewykorzystanym uprawnieniom w innym czasie.
 7. Członek Klubu jest zobowiązany ukończyć trening najpóźniej na 15 minut przed zakończeniem pracy
  Klubu i opuścić go najpóźniej w godzinie zamknięcia.

 

VII. Przepisy organizacyjne

 1. Klub otwarty jest 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
  a. od poniedziałku do piątku w godzinach – 07.00 – 22.00,
  b. w soboty w godzinach – 09.00 – 17.00,
  c. w niedzielę w godzinach – 09.00- 17.00,
  d. w święta – według uznania Klubu.
 2. Członkowie Klubu będą informowani o zmianie godzin otwarcia Klubu, a także o godzinach otwarcia w święta. Klub jest uprawniony do zmiany godzin otwarcia Klubu, a także zamknięcia Klubu w dni
  przypadające na święta państwowe, kościelne i inne, jak również ze względu na konieczność
  przeprowadzenia napraw lub remontów w pomieszczeniach Klubu – na czas niezbędny do
  przeprowadzenia tych prac. Klub zobowiązuje się informować Członków Klubu z wyprzedzeniem o
  każdym przypadku zamknięcia Klubu ze względu na wyżej opisane okoliczności lub o zmianie godzin
  jego otwarcia, poprzez wywieszenie informacji w Recepcji Klubu i poprzez podanie takiej informacji na Stronie Internetowej.
 3. Klient, który zamierza skorzystać z zajęć grupowych z instruktorem, zobowiązany jest do wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonicznie lub osobiście w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo określenia minimalnej liczy osób, od której uzależnione jest odbycie się zajęć oraz maksymalnej liczby uczestników na danych zajęciach.
 4. Klub na Stronie Internetowej zamieści grafik zajęć fitness prowadzonych w Klubie.
 5. W przypadku nabycia usług wymagających indywidualnego świadczenia usług na rzecz Klienta (np.
  trener personalny, konsultacja dietetyka), terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z Personelem
  Klubu, stosownie do grafiku i dostępności Personelu Klubu.

 

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, w tym osoby
  prowadzącej działalność gospodarczą, obejmujące m.in. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, datę
  urodzin, adres zamieszkania itd.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z
  niektórych usług, w tym zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie usług. Konsekwencją niepodania
  wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług.
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej
  www.elitegym.pl jest spółka JS Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60 – 537) przy ul. Kościelnej 33a/108, dla której akta rejestrowe prowadzone są
  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000712364, posługująca się numerem NIP: 7811962251 oraz REGON: 36917675300000 prowadząca działalność Elite Gym&Fitness (dalej jako Spółka lub Administrator).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane samodzielnie przez Administratora lub za pomocą podmiotów
  działających w oparciu o pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z
  Administratorem.
 5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza organami, które posiadają
  odpowiednią podstawę prawną.
 6. Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. realizacji umowy z Klientem i świadczenia usług, w tym pobierania opłat,
  b. udoskonalenia i poprawienia świadczonych usług,
  c. oferowania nowych usług pod warunkiem uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Klienta w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  wypełnienia zobowiązań prawnych.
 7. Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla
  których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
 8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem,
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Niektóre części strony internetowej Elite Gym&Fitness korzystają z plików cookies, czyli ciasteczek.
  Ciasteczka są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Strona internetowa Elite Gym&Fitness wykorzystuje ciasteczka m.in. aby zapamiętać nazwę użytkownika, zbierać dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz dostosować zawartość strony do preferencji jej użytkowników. Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje i nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
 11. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie plików cookies. Każdy ma możliwość zmiany tych ustawień np. poprzez zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości lub części. Szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies znajdują się na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarek internetowych.
 12. Należy pamiętać, że blokada ciasteczek, może negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony internetowej.

 

IX. Odpowiedzialność

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego usług oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z póżn. zm.).
 2. Klient wykonuje ćwiczenia i korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność, przy uwzględnieniu swojej sprawności fizycznej, stanu zdrowia i umiejętności. W razie wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient winien zasięgnąć niezależnej opinii medycznej przed przystąpieniem do ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie/diagnostyczne celem wykluczenia przeciwskazań do wykonywania aktywności fizycznej.

 

X. Reklamacje i zgłaszanie roszczeń

 1. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i jego obsługi, a także reklamacje, skargi i wnioski mogą być
  zgłaszane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Klubu, pisemnie lub na adres e-mail Klubu.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dnia od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny lub za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego zgłoszenie reklamacji zostało wysłane.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Członek Klubu jest zobowiązany do informowania Klubu o zmianie danych, w tym w szczególności
  zmianie adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Wszelka korespondencja związana z Umową w tym jej zwarciem i wykonywaniem, w tym w
  szczególności wezwania i zawiadomienia będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  następujące adresy:
  a. Członka Klubu – na adres podany w Umowie,
  b. Klubu – na adres wskazany na Stronie Internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy członkowskiej
 4. Zmiana regulaminu
  a. zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (prawnych, technicznych czy
  organizacyjnych). Zmiana Regulaminu następuje ze skutkiem od wskazanego dnia, jednak nie
  wcześniej niż czternaście dni od dnia udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. W
  przypadku zmian w treści Regulaminu, nową treść Regulaminu udostępnia się Członkom Klubu
  poprzez (I) wywieszenie zmienionego Regulaminu w ogólnodostępnym miejscu Recepcji Klubu, (li)
  opublikowanie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej i utrzymanie tej informacji na
  Stronie Internetowej przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Wprowadzone do
  Regulaminu zmiany wiążą Członka Klubu, jeżeli w terminie 7 dni od udostępnienia zmienionej treści
  Regulaminu, Członek Klubu nie złoży oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy. Po bezskutecznym
  upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone do Regulaminu zmiany. Jeśli
  Członek Klubu, w powyższym terminie, złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w związku ze zmianą Regulaminu, Umowa wygasa ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  b. zmiany Cennika usług, zakresu dostępnych w ofercie usług w tym rodzajów dostępnych Karnetów, nie mają zastosowania dla usług już opłaconych.
 5. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. Administratorem systemu monitoringu zarządzany jest przez spółkę JS Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez jego pracowników, utrwalenia oraz okoliczności zdarzeń mających miejsce w Klubie, w tym kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych pomieszczeniach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu. Przebieralnie, toalety oraz prysznice nie są objęte zasięgiem monitoringu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 7 dni po czym są nieodwracalnie usuwane. System monitoringu może być dowolnie włączany i wyłączany co oznacza, że nie administrator systemu monitoringu będzie posiadał zapis z wszystkich urządzeń rejestrujących. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu powinien zgłosić odpowiednie żądanie Personelowi Klubu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.
 6. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
  mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 8. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 28.04.2018r.

 

Załączniki do regulaminu
Wzór oświadczenia Klienta o odstąpienia od Umowy:
Niniejszym oświadczam, że żądam udostępnienia usług Klubu Elite
Gym&Fitness przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość.

eXpanseo.pl